Skip to main content

Celebrating National Apprenticeship Week

7 February 2024

Education | Jobs and opportunities |

URL copied

Elliot Wigfall shares his experience of studying for an electrical apprenticeship through the medium of Welsh.

Elliot, originally from Ynysybwl near Pontypridd, is an electrical apprentice with Trivallis.

The Welsh language is very important to Elliot, and whilst working towards his NVQ Level 3 in electrical work with Coleg y Cymoedd, he was selected to be one of the ambassadors this year for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol. His role will be to promote the benefits of the Welsh language in the apprenticeship field.

But why did Elliot choose to do an apprenticeship? Let’s get to know Elliot.

What subjects did you study at school and is this your first job?

I have A Level qualifications in Chemistry, Biology, Music and Performing Arts, and went on to go and do a degree in Music Theatre and Media at UWTSD.

After graduating, I got my first job with the university in Carmarthen as a Marketing Officer.

So how and when did you decide to do an apprenticeship to become an electrician?

In my job with the University I was going around schools and colleges saying to young people ‘come to university, come to university’ but I also realised that university is not the best option for everyone.

I started thinking about myself, and started questioning whether I really wanted to do that job for the rest of my life.

That’s when I started looking at apprenticeships. Being an electrician appealed to me because I like solving problems and doing mathematics and science. I wanted to put my knowledge into practice, and learn how these topics relate to real life.

What’s the best thing about your job now?

I’m out learning how to do my job at work and every single day is different.  Even if the task is the same, there are always different elements, for example whether the cables are installed differently in the house, and you have to deal with this and solve the problem.

You are an ambassador for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol – what difference does Welsh make to you in your job as an electrician?

If you speak Welsh, having the person who comes to your house to fix your shower or light who can also speak Welsh makes a difference – especially in this area where not many people can speak it.

The fact that I can offer a Welsh service gives people the opportunity to speak the language they are most comfortable with.

What would be your advice for someone thinking of doing an apprenticeship?

If you don’t enjoy learning in the traditional way, an apprenticeship offers something different. If I’m in college one day learning theory, the next day I will be out learning practical skills at work.

It’s a good way to learn and get qualifications, while also getting paid.

 

From 30 January until 8 March, it’s possible to nominate a talented apprentice who has a bright future ahead of them for the Coleg Cymraeg New Talent Award in memory of Gareth Pierce.  Employers in conjunction with, or with the support of a further education college or provider, may nominate an individual for this award. Visit the Coleg’s website for full details and to nominate an individual.

 

Elliot Wigfall yn rhannu ei brofiad yn astudio am ei  brentisiaeth trydanol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Elliot Wigfall, sy’n wreiddiol o Ynysybwl ger Pontypridd, yn brentis trydanol gyda Trivallis.

Mae’r iaith Gymraeg yn bwysig iawn i Elliot, a thra’n gweithio tuag at ei NVQ Lefel 3 mewn gwaith trydanol gyda Choleg y Cymoedd, cafodd ei ddewis i fod yn un o lysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni. Ei rôl fydd i hyrwyddo manteision yr iaith Gymraeg yn y maes prentisiaethau.

Ond pam wnaeth Elliot ddewis gwneud prentisiaeth? Dyma ychydig o’i hanes.

Pa bynciau wnes di yn yr ysgol ac ai hon ydy dy swydd gyntaf?

Mae gen i gymwysterau Lefel A mewn Cemeg, Bioleg, Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio, ac es i ymlaen i fynd i wneud gradd mewn Theatr Cerdd a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant.

Ar ôl graddio, ges i fy swydd gyntaf gyda’r brifysgol yng Nghaerfyrddin fel Swyddog Marchnata.

Felly sut a phryd wnes di benderfynu gwneud prentisiaeth i fod yn drydanwr?

Yn fy swydd gyda’r Brifysgol roeddwn i’n mynd o amgylch ysgolion a cholegau yn dweud wrth bobl ifanc ‘dewch i’r brifysgol, dewch i’r brifysgol’ ond nes i hefyd sylweddoli mai nid prifysgol ydy’r opsiwn gorau i bawb.

Nes i wedyn ddechrau meddwl amdana i fy hun, a dechrau cwestiynnu a oeddwn i wir eisiau gwneud y swydd yna am fy oes.

Dyna pryd nes i ddechrau edrych ar brentisiaethau. Roedd bod yn drydanwr yn apelio ataf oherwydd rwy’n hoffi datrys problemau a gwneud mathemateg a gwyddoniaeth. Roeddwn am rhoi fy ngwybodaeth ar waith, a dysgu sut mae’r pynciau yma yn berthnasol i fywyd go iawn.

Beth ydy’r peth gorau am dy swydd di nawr?

Dwi allan yn dysgu sut i wneud fy swydd wrth fy ngwaith ac mae pob un diwrnod yn wahanol.  Hyd yn oed os ydy’r dasg yr un peth, mae elfennau gwahanol bob tro – falle fod y cables wedi ei osod mewn ffordd wahanol yn y tŷ, a ti’n gorfod delio gyda hyn a datrys y broblem.

 

Mi wyt ti’n llysgennad i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol – pa wahaniaeth mae’r Gymraeg yn ei wneud i ti yn dy swydd fel trydanwr?

Os wyt ti’n siarad Cymraeg, mae cael y person sy’n dod i drwsio dy gawod neu dy olau hefyd yn siarad Cymraeg yn gwneud gwahaniaeth – yn enwedig yn yr ardal yma lle does na ddim llawer o bobl yn gallu ei siarad hi.

Mae’r ffaith fy mod i’n gallu cynnig gwasanaeth Cymraeg yn rhoi cyfle i bobl siarad yr iaith mae nhw’n fwyaf cyfforddus gyda hi.

Beth fyddai dy gyngor i rhywun sy’n meddwl gwneud prentisiaeth?

Os nad ydych chi’n mwynhau dysgu yn y ffordd draddodiadol, mae prentisiaeth yn cynnig rhywbeth gwahanol. Er fod un diwrnod yn y coleg yn dysgu theori, mi ydw i gweddill yr amser yn dysgu sgiliau ymarferol wrth fy ngwaith.

Mae’n ffordd dda o ddysgu a chael cymwysterau, tra hefyd yn cael cyflog.

O’r 30 Ionawr tan 8 Mawrth, mae modd enwebu prentis talentog sydd wedi serennu yn y gweithle a sydd â dyfodol disglair o’i flaen am Gwobr Talent Newydd er cof am Gareth Pierce y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2024. Gall cyflogwyr ar y cyd gyda, neu gyda chefnogaeth coleg addysg bellach neu ddarparwr, enwebu ar gyfer y wobr hon. Ewch i wefan y Coleg am y manylion yn llawn ac i enwebu unigolyn.