Eich rhoi chi mewn dwylo DIOGEL

Mae'r gwasanaeth yma yn helpu i atal digartrefedd trwy fagu hyder pobl a'u helpu nhw gyda'r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i fyw'n annibynnol a rheoli cartref yn llwyddiannus.

Mae modd i ni ddarparu cymorth gyda'r canlynol:

• Rheoli arian a budd-daliadau

• Atal digartrefedd

• Ymgartrefu mewn cartref a gwneud ffrindiau yn y gymdogaeth

• Trefnu apwyntiadau a manteisio ar wasanaethau defnyddiol eraill

• Cwblhau ffurflenni, darllen post ac ysgrifennu llythyrau pwysig

• Manteisio ar gyfleoedd o ran hamdden, sgiliau a chyflogaeth

• Cymorth i aros yn annibynnol

Sut mae'n gweithio?

Byddwn ni'n ymweld â'r person yn ei gartref (neu mewn lleoliad wedi'i gytuno arno) i drafod ei anghenion cymorth a chytuno ar unrhyw nodau hoffai'r person eu cyflawni. Dyma gynllun cymorth sydd wedi'i deilwra i'r unigolyn a bydd y cynllun yn cael ei adolygu'n rheolaidd.

Rydyn ni'n gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill i sicrhau bod modd i bobl fanteisio ar y gwasanaethau neu arbenigedd sydd eu hangen arnyn nhw o bosibl.

Sut i fanteisio ar wasanaeth SAFE
 

Bydd y gwasanaeth yma yn cael ei gynnal gan Trivallis yn ardal Taf-elái.

Os byddech chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, yn cael budd o'r cymorth yma, cysylltwch â'r Garfan Cefnogi Pobl heddiw:

Ffôn: 01443 425473 / 01443 425306

E-bost: cymorthibobl@rhondda-cynon-taf.gov.uk

I gysylltu â charfan SAFE Trivallis, e-bostiwch SAFE@Trivallis.co.uk neu ffonio 03000 030 888

Mae gwasanaeth tebyg ar gael i bobl yn ardaloedd eraill RhCT:

Gwasanaeth Cymorth fel y bo angen Cwm Rhondda wedi'i gynnal gan gymdeithas tai Hafod. E-bostiwch: enquiries@hafod.org.uk neu ffonio 0800 024 8968.

Gwasanaeth Cymorth fel y bo angen Cwm Cynon wedi'i gynnal gan sefydliad Llamau: Cynonfloatingsupport@llamau.org.uk

Putting you in SAFE hands

We offer a free housing related support service in the Taff area for people aged 16 and over, regardless of the type of accommodation they live in.

This service helps prevent homelessness by building people’s confidence and helping with the skills they need to live independently and successfully manage a home.

We can provide support with:

•             Managing money and benefits

•             Preventing homelessness

•             Settling into a home and making friends in the neighbourhood

•             Arranging appointments and accessing other helpful services

•             Filling out forms, reading mail and writing important letters

•             Accessing leisure, skills and employment opportunities

•             Support to stay independent

How does it work?

We will visit a person at home (or at another agreed location) to talk about their support needs and agree on any goals that they want to achieve. This is called a support plan which is specifically tailored to the individual and will be regularly reviewed.

We work in partnership with other agencies to make sure people can access the services or expertise they may need.

How to access SAFE

This service will be delivered by Trivallis in the Taff area.

If you or anyone you know would benefit from this support, contact the Supporting People Team today:

Telephone 01443 425473 / 01443 425306

Email SupportingPeopleTeam@rhondda-cynon-taff.gov.uk

To contact Trivallis’ SAFE team email SAFE@Trivallis.co.uk or call 03000 030 888

A similar service is available for people in other areas in RCT:

Rhondda Floating Support Service, delivered by by Hafod: call 0800 024 8968 or email enquiries@hafod.org.uk

Cynon Floating Support Service, delivered by Llamau: cynonfloatingsupport@llamau.org.uk